Man en paard voor een Ondernemingsraad?!

Een Ondernemingsraad heeft de uitdagende taak om, als gesprekspartner van het hoogste orgaan in een organisatie, op basis van de WOR en eventuele CAO de belangen van de werknemers te vertegenwoordigen en te staan voor een evenwicht tussen werknemers- en organisatiebelang. Dit wordt gedaan op basis van vrijwilligheid, het is immers geen functie, en vanuit een positie dat het OR-lid tevens werknemer is. De OR is daarmee -bij voorkeur- samengesteld uit een vertegenwoordiging uit de verschillende geledingen binnen een organisatie. Medezeggenschap in een organisatie is voor medewerkers en de organisatie van groot belang!

Een groep mensen bij elkaar dezelfde taal laten spreken, dezelfde beelden laten delen en gezamenlijk voor een groter gezamenlijk doel staan, is een uitdaging! Het wordt niet makkelijker wanneer er ook nog onderdeelcommissie’s zijn of wanneer er sprake is van een COR en OC’s binnen een organisatie. Alle beelden, meningen, percepties vanuit de verschillende persoonlijkheden moeten getrechterd worden tot een gezamenlijke opvatting, welke vervolgens onderwerp van gesprek is bij de Directie of Bestuurder. De gesprekspartner van de Ondernemingsraad bestaat veelal uit 1, 2 of 3 mensen. Een echte uitdaging!

Los van alle inhoudelijke kennis over de organisatie, de wet- en regelgeving als het gaat om de WOR en cao’s, gebeurt er tijdens het werk van de OR ook veel binnen de groep van leden en/of in het contact met de achterban en Directie of Bestuurder.

Inzicht in met name deze laatste thema’s; de dynamiek binnen de groep en het contact met de achterban en Directie of Bestuurder, is voor een OR van cruciaal belang. Met de wet en cao in de hand kom je een heel eind, maar de beste zaken worden gedaan wanneer je op het juiste moment man en paard weet te noemen.

Hoe doe je dit nu …. Op het juiste moment man en paard en noemen? Dit is waar Paard & Balans een OR kan helpen/faciliteren stappen in te zetten.

Paard & Balans is een praktijk voor coaching met behulp van paarden (Equine Assisted Coaching). Mensen kunnen bij ons ervaringsgericht en oplossingsgericht leren en profiteren van de feedback die door paarden wordt gegeven.

Tijdens de omgang met paarden komen allerlei zaken die je ook in het werk van een OR tegenkomt op een natuurlijke wijze aan de orde: non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen. Tijdens het uitvoeren van activiteiten met of in de buurt van paarden ontstaan daardoor vaak als vanzelf de metaforen voor het omgaan met de situaties waar een OR in het werk ook voor komt te staan.

Een paard is een expert in het lezen van lichaamstaal en uitermate gevoelig voor het gedrag en de innerlijke belevingswereld van de ander. Omdat paarden daar altijd en direct op reageren, hebben ze een belangrijke signaalfunctie bij het gewaar zijn van lichaam en geest (awerness). Paarden helpen daarmee de focus te houden op de onmiddellijke ervaring in het hier en nu.

De feedback van paarden en de metaforen welke tijdens activiteiten worden gebruikt, zijn voor vrijwel iedereen te herkennen en te vertalen naar het dagelijks functioneren. De verkregen inzichten op basis van de ervaringen (als individu, maar ook als groep) zijn van belang om te komen tot oplossingen. De oplossingen komen vanuit de mensen zelf en kunnen direct worden getoetst door wederom activiteiten uit te voeren met de paarden. Paard & Balans faciliteert dit proces en beschikt over een breed palet aan kennis en ervaring om gericht op specifieke thematiek de juiste activiteiten in te zetten.

Paard & Balans beschikt over vaste coachlocaties in Zoetermeer, Delft en Delfgauw en beschikt daarnaast over een netwerk waarmee het mogelijk is om over geheel Nederland groepen te kunnen ontvangen.

Paard & Balans werkt volgens de voorwaarden van het KREAC (www.kreac.nl) werkt uitsluitend met EAC Level 2 coaches. Deze coaches zijn tevens NOBCO gecertificeerd.